เคเอฟ404 เอ็นวาย การ์ด – โอ.อี

เคเอฟ404 เอ็นวาย การ์ด – โอ.อี
13 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ404 เอ็นวาย การ์ด – โอ.อี

ผลิตภัณฑ์บำบัดกลิ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ404 เอ็นวาย การ์ด – โอ.อี เป็นผลิตภัณฑ์บำบัดกลิ่นชนิดจุลินทรีย์แบบผง มีประสิทธิภาพในบำบัดและกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการย่อยสลายสิ่งปฏิกูล-ของเสีย ไขมันในถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และกองขยะ ใช้บริเวณรอบโรงงาน เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, นม, เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เช่น ฟาร์ม โรงฟัก

วิธีใช้งาน
สำหรับบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยวิธีการเทราด
– ผสม เคเอฟ404 เอ็นวาย การ์ด – โอ.อี ในอัตราส่วน 500 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ในถังหรือภาชนะที่ต้องการใช้ในการผสม
– แล้วเทราดบริเวณที่ต้องการบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการสลายสิ่งปฏิกูล-ของเสีย ไขมันในถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และกองขยะ (ความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับอัตราการสะสมของของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่น)

สำหรับบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์โดยวิธีการสเปรย์
– ผสม เคเอฟ404 เอ็นวาย การ์ด – โอ.อี ในอัตราส่วน 500 มิลลิกรัม ต่อน้ำ 1 ลิตร ในภาชนะหรือเครื่องที่ใช้สำหรับฉีดพ่น
– แล้วทำการฉีดพ่นบนผิวน้ำที่ต้องการบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการสลายสิ่งปฏิกูล-ของเสีย ไขมันในถังดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และกองขยะ (ความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับอัตราการสะสมของของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่น)

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1.ห้าม รับประทาน
2.อย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3.ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
4.ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
5.ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ
6.ห้าม ใช้กับ RECIRCULATING SYSTEM

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • DIW_หนังสือตอบหารือผลิตภัณฑ์_KF404 Envi Guard -O.E.pdf Download
  • FDA_หนังสือตอบข้อวินิจฉัย_KF404 Envi Guard -O.E.pdf Download
  • NSF_KF404 ENVI GUARD – O.E.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report