การจัดการของเสียและน้ำเสีย

นวัตกรรมเพื่อการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมถึงการจัดการน้ำเสียและลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม