สุขอนามัยส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์คีนน์ ดูแลสุขอนามัยให้ผู้ใช้ ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรค โดยไม่มีอันตรายต่อร่างกาย