ผลิตภัณฑ์กำจัดน้ำมันไอระเหย

ผลิตภัณฑ์กำจัดน้ำมันไอระเหย
20 กันยายน 2023 admin_KE

ผลิตภัณฑ์กำจัดน้ำมันไอระเหย

ผลิตภัณฑ์เสริมประสิทธิภาพในการบำบัดไอปนเปื้อน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
– เป็นสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN ซึ่งประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูง
– เอนไซม์ และสารประกอบทางชีวภาพ มีคุณสมบัติย่อยสลายโมเลกุลน้ำมัน คราบน้ำมัน สิ่งสกปรก และสาร
อินทรีย์ต่างๆ
– ค่า pH เป็นกลาง ไม่กัดกร่อน ไม่เป็นอันตราย ไม่ติดไฟ เสริมประสิทธิภาพของ wet scrubbers ในการ
จับตัวของไอเหลวในระบบก๊าซ
– พร้อมทั้งลดการปนเปื้อนและลดค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำเสีย

วิธีใช้งาน
ใช้ผลิตภัณฑ์ KEEEN ในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับระบบ โดยคำนึงถึงแรงดันหัวฉีดพ่น และประเภทของ
สารปนเปื้อน

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

ต้องเก็บให้มิดชิดในภาชนะบรรจุเดิมที่มีฉลาดติดอยู่ แล้วปิดฝาให้สนิท

เตือน/ข้อควรระวัง
– แม้ว่าสารชีวบำบัดภัณฑ์ KEEEN เป็นสารที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามควรเก็บให้พ้นจากมือเด็กควรใช้ใน
สถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทล้างมือหลังใช้
– หลีกเลี่ยงจากการสัมผัสตาและสูดดมเพราะอาจเกิดการระคายเคือง (กรณีคนที่แพ้ง่าย)

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • FDA_หนังสือตอบข้อวินิจฉัย_BIO WET SCRUBBER.pdf Download
  • DIW_หนังสือตอบหารือผลิตภัณฑ์_BIO WET SCRUBBER.pdf Download

 

Product Data Sheet
    Material Safety Data Sheet
    Test Report