เคเอฟ405 เอ็นวาย การ์ด – โอ.เอ็น

เคเอฟ405 เอ็นวาย การ์ด – โอ.เอ็น
12 กรกฎาคม 2023 admin_KE

เคเอฟ405 เอ็นวาย การ์ด – โอ.เอ็น

ผลิตภัณฑ์บำบัดกลิ่น

ข้อมูลผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ เคเอฟ405 เอ็นวาย การ์ด – โอ.เอ็น สามารถขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และใช้ทำความสะอาด สามารถย่อยสลายของเสียประเภทสารอินทรีย์ ใช้ขจัดกลิ่นน้ำเสีย หรือปุ๋ยหมัก สถานีขนส่งขยะ หลุมฝังกลบ การกำจัดของเสีย และขยะสารอินทรีย์ต่างๆ ไม่มีส่วนประกอบของหัวน้ำหอมหรือสารปลอมแปลง เหมาะสำหรับการใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, นม, เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และอุตสาหกรรมปศุสัตว์ เช่น ฟาร์ม โรงฟัก

วิธีใช้งาน
สำหรับขจัดบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และใช้ทำความสะอาด
– เท เคเอฟ405 เอ็นวาย การ์ด – โอ.เอ็น ในอัตรา 1 ส่วนต่อปริมาณของเสีย 100 ส่วน
– ลงในภาชนะหรือเครื่องที่ใช้สำหรับฉีดพ่น แล้วทำการฉีดพ่นบนผิวน้ำของน้ำเสีย ที่ต้องการบำบัดกลิ่น
– หรือฉีดพ่นบนพื้นผิวบริเวณที่ทำปุ๋ยหมัก สถานีขนส่งขยะ หลุมฝังกลบ และขยะสารอินทรีย์ต่างๆ (ความถี่ในการใช้งานขึ้นอยู่กับอัตราการสะสมของของเสียที่ทำให้เกิดกลิ่น)

ขนาดและบรรจุภัณฑ์
20 Liter

วิธีจัดเก็บและข้อควรระวัง

เก็บให้มิดชิด ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ และความร้อน

คำเตือน/ข้อควรระวัง
1.ห้าม รับประทาน
2.อย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือสูดดม
3.ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายาง และภายหลังการใช้หรือหยิบจับ ควรล้างถุงมือยาง รองเท้ายาง และมือด้วยน้ำและสบู่ทุกครั้ง
4.ห้าม ทิ้งผลิตภัณฑ์ หรือภาชนะบรรจุลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ
5.ห้าม ใช้ผลิตภัณฑ์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือสารเคมีอื่นๆ
6.ห้าม ใช้กับ RECIRCULATING SYSTEM

ดาวน์โหลดเอกสาร

Certificate
  • DIW_หนังสือตอบหารือผลิตภัณฑ์_KF405 Envi Guard – O.N.pdf Download
  • FDA_หนังสือตอบข้อวินิจฉัย_KF405 Envi Guard – O.N.pdf Download
  • NSF_KF405 ENVI GUARD – O.N.pdf Download
  • NSF_OFFICIAL LISTING_66_All.pdf Download
Product Data Sheet
Material Safety Data Sheet
Test Report