นวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย BIO ORGANIC TECH ทางออกที่ยั่งยืนของธุรกิจยุคใหม่

นวัตกรรมบำบัดน้ำเสีย BIO ORGANIC TECH ทางออกที่ยั่งยืนของธุรกิจยุคใหม่
7 June 2022 admin_KE

การบำบัดน้ำเสีย เป็นหนึ่งในเรื่องชวนปวดหัวของหลากธุรกิจ หลายอุตสาหกรรม ทุกโรงงานย่อมต้องเจอกับปัญหานี้ เพราะไม่ว่ากิจกรรมที่เกิดจากการทำงานของพนักงาน หรือเครื่องจักรอุตสาหกรรมนั้น ย่อมก่อให้เกิดน้ำเสียปนเปื้อนมลภาวะ หรือเกิดน้ำทิ้งที่ไม่สะอาดตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่ากฎหมายได้มีการควบคุมการปล่อยน้ำทิ้งอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหามลภาวะที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นแล้ว การบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด

 

การบำบัดน้ำเสียที่ดีเป็นอย่างไร

การบำบัดน้ำเสีย เป็นการกำจัดสารต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ โดยจะมีระบบที่เข้ามาช่วยในการเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ำให้อยู่ในสภาวะที่มีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งรับน้ำเสียตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง และทะเล เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ บำบัดน้ำเสียแบบวิธีกายภาพ การบำบัดน้ำเสียแบบเคมี และการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ ซึ่งแต่ละแบบมีกระบวนการในการบำบัดแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของน้ำเสีย

 

 

แต่โดยทั่วไปแล้วน้ำเสียมักมีองค์ประกอบส่วนใหญ่คล้ายๆ กัน คือมีส่วนประกอบของสารอินทรีย์จำนวนมากไม่ว่าจะเป็นไขมัน เศษอาหาร ซากพืช หรือซากสัตว์ ซึ่งของเสียเหล่านี้สามารถกำจัดได้โดยง่าย ด้วยกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพที่เน้นการใช้จุลินทรีย์จำเพาะมาช่วยในการย่อยสลายของเสีย เพื่อช่วยปรับปรุงให้คุณภาพน้ำดียิ่งขึ้น

 

บำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ คือวิธีบำบัดน้ำเสียอย่างยั่งยืน

การบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยการใช้สิ่งมีชีวิตเป็นตัวช่วยในการเปลี่ยนสภาพของของเสียในน้ำให้อยู่ในสภาวะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทในการช่วยเปลี่ยนของเสียและสิ่งสกปรกในน้ำเสีย คือจุลินทรีย์นั่นเอง โดยจุลินทรีย์ที่ใช้นั้นมีหลายชนิด และแต่ละชนิดก็มีความจำเพาะเจาะจงในการย่อยสลายของเสียได้ต่างชนิดกัน

รู้จักองค์ประกอบพื้นฐานของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ

ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ

1.บ่อปรับสภาพ (Equalizing tank) ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสียโดยจะช่วยลดความแปรปรวน ปรับคุณสมบัติของน้ำให้มีค่าเป็นกลางและมีสารอาหารสำหรับจุลินทรีย์ที่เพียงพอ

2. บ่อเติมอากาศ (Aeration tank) บำบัดน้ำเสียโดยการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำ เพื่อเร่งกระบวนการให้เชื้อจุลินทรีย์ที่เติมลงไปในน้ำเสียสามารถทำการย่อยสลายสารอินทรีย์

3.บ่อตกตะกอน (Sedimentation tank) น้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะถูกส่งเข้าบ่อเพื่อให้สสารบางอย่างตกตะกอน และตะกอนที่อยู่ก้นบ่อจะถูกสูบกลับไปที่บ่อเติมอากาศ (Aeration tank) เพื่อทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่หลงเหลืออยู่อีกครั้ง ส่วนน้ำใสจะสามารถปล่อยทิ้งตามแหล่งน้ำธรรมชาติได้

ข้อดี ข้อเสียของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ

การบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพเป็นการบำบัดที่ยั่งยืน กล่าวคือเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียได้ตราบเท่าที่จุลินทรีย์ยังคงอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญเติบโต ดังนั้นจึงไม่ต้องเสียเวลาในการดูแลหรือต้องเป็นกังวลเรื่องค่าคุณภาพน้ำมากนัก เพราะระบบจะสามารถบำบัดน้ำเสียได้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ และนอกจากจะบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมได้แล้ว ยังสามารถช่วยเหลือชุมชนข้างเคียงด้วยการรองรับน้ำเสียจากชุมชน เช่น น้ำเสียจากห้องน้ำ จากโรงอาหาร จากน้ำใช้ทั่วไปมาบำบัดได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ คือปริมาณเศษขยะหรือเศษไขมันทั้งแบบละลายน้ำ (Soluble oil) และแบบไม่ละลายน้ำ (Non-soluble oil) ที่สูงเกินไป อาจทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้ไม่เต็มที่ หรือเมื่อเวลาที่ฟิลม์ไขมันเข้าไปเคลือบเป็นเกราะรอบๆ โมเลกุลสารอินทรีย์ ก็อาจจะทำให้จุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายสสารนั้นๆ ได้ และนอกจากนี้ปัญหาปริมาณไขมันที่ละลายน้ำ (Soluble oil) ที่หลุดเข้าไปในบ่อเติมอากาศ (Aeration tank) ก็อาจส่งผลให้มอเตอร์เติมอากาศทำงานหนักขึ้น ลูกปืนมอเตอร์จึงเกิดความเสียหายได้ และอาจทำให้ต้องสูญเสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพโดยผู้เชี่ยวชาญสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

ด้วยนวัตกรรมจากพลังธรรมชาติอย่างเทคโนโลยีไบโอออร์แกนิค (Bio-Organic Tech) เอกสิทธิ์เฉพาะของ KEEEN ที่ได้มีการคัดเลือกจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ (Augmented microbes) ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยน้ำมัน และไขมัน กว่า 8 สายพันธุ์ (Synergistic blends of 8 strains) มีความเข้มข้น 100 ล้านเซลล์/มล. สามารถนำไปใช้เติมในระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการควบคุมผ่านเครื่องจ่ายหัวเชื้ออัตโนมัติ (Onsite microbial reactor) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับจุลินทรีย์ในน้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความทนทานต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกมากขึ้น อาทิ ความเป็นกรด-ด่าง เป็นต้น นอกจากนี้ ระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพ ด้วยเทคโนโลยีไบโอออร์แกนิค จะช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบบำบัดน้ำเสียให้คงที่โดยไม่ต้องใช้สารเคมี และยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้สะดวกขึ้น ถือเป็นการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนที่ดีทั้งต่อธุรกิจของคุณ และดีต่อโลกของเรา

patekphilippe.io